6 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕೇಲು

6 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕೇಲು!

[ना कोयी पढनेवाला  ना कोई सीखनेवाला …..….Loose control!!]

Idu namma dharwad saali kathi. Namaga chaddi haakkondaginda, Pant hokkolo tanaa primary inda high school bandru nu, aa jaga namaga matra saali antana agittu.

Saali- hesarina  paalige iddaddu hoglikke, barlikke ashta, naduva agodu saalige sambandh irtitto illo, otta nadeetittu.

Primary- andra 5 nette tanaa shyana huduga iva anta antiddru mastargolu, interview anta 3nettadaga hodaga 20ra maggi heli ashchary baro hanga madidde aa head mastartige, nenpada. Munda maggigolu bigi agak hattidvalri. Pancheti banta nodri.

[….Yaaron ki equation hai, raw multiplication hai, jisme bilkul jeeta hai…..]

‘Karnatak highschool’ dharwad daga dodda schoolri, dodda ground, dodda bldg, ragada classgolu. Alle helkodavra hesaru cholo ittri. Hinga ella doddadu ottnyaga. 5nettege na ille haajar aadni. Darvonda vishayakka obba maastarru, matta eraderada lekhak pustakkgolu, Kaccha, Pakka anta!

Kadkol maastaru Ganita helaaka bandrri. Avrenu khadak agiro maastar alla, adrunu horginda khadak agi irbeku anta “paraakrami” hanga awaaz doddada maadkonda bartidru. “Le katti, allena madlikhatti?”, “Ebbanka nanna magna”, “Adhika prasangee..”

“Maari noddrile ivandu” antella oddravru. Tali myale natta naduva geri hoddhanga naaka naak kudla edadinda balakka hogidvu. Poorna tali kettittu andra “Le nimmovvana #@#” antella sambodhisi, ava naak kudla sama madkolavru. [Loose conttrrrooll..]

Khare andra avru sanskrut maastarru, adakka, ganita andra helalikke avrigu ashta byasara. Aadru ashtrollaga avra onda interest ittri- ‘jyamiti’ andra Geometry. Avra lekkakka ganita andra geometry, geometry andra ganita aagittenri. Avru classige barodu andra onda meravanigi. Ki tumba bekoga saadhanagolna togonda baroodu. Cholo katigyaga madiro trikoona, trijya matta aa tudi inda ee tudige line hodilikke uddane foot patti. Avra dusturro andra aha bhari automatic agittenri. E samaangola namanna classnyaga idtidvu. Avu bandvu andra avna muttodu, hidiyodu, muriyodu, ida gadla. Adakkantha modalne  saalnyaga seat hiditidvi. Avelladraaga doddadu andra ‘Pyramid’ matta swalpa sannaka iro ‘Cone’.

Omme hinga class nyaga uddane foot patti le geri hodilikke hattidru (kharena hattidru, platform myale), bhala hindina desk nyaginda gusu gusu awaazu jor agi gaddla agittu. Sitteno bandittu aadru sumniddu munda eno beku anta hudklikahatidru. Ada enu anta namaga  gottatu, trijya namma kai indana hindina benchige pass agittu. Ena agtada athava ennenu anno tanaka, sittale e namma rudra roopi maastara trikona togonda beesi guri itta trishul dhanga ogada. [apni to paathshaala… har din e budbud karta H2SO4 hai..]

Arunya, simple huduga, eshta simple andra munda saalige hattnettekka(10th) first bandava.

Hodadaata, gadla byadri avanga adakka khali jaaga ittu anta kade 4ne benchnyaga kutidda. Ava tali etti “en bekri maastarraa”  anta poorna bhakti inda kelodaraaga a namma maastarra trishuula avna talige banda nattittu. Mundenu? 5 nimishadaaga haritiro raktha nodi maastara becchagaadru. “Sarirle, en nodkota nintirri? jugnyaga neer togombarri, hanga E tamma! head maastarru iddarena nodpa swalpa” andru. Ella omme ago hottnyaga en madbekanta gottaglarda ardha hudugoru  neer kade hodra ardha head maastarr roomge odidru.

Dodda basketball groundu, naduva arunya tali toyskondidda, jagga neerella hudgoru avna tali myale hakkidra anastada, na matta nanna dostogolu head maastarna karkondu scene ge bandvi. Head maastarru namma kadkola maastarrige cholo holigi(holige, stitch) hakida. “Ille edurge civil hospital ada alle karkond hogrree.Enare complication adeetu, hinga yararre madtarenri, naale hudgoru avva appa bandra en madtirri? Hudgoru anda myale dhanle, hudgata madavra adakka niv tali kalkoloda? huccha hidaditten nimga?”

[galli hoki girne se samjhi hamne gravity…. Na koyi padne wala ….]

Matta hosa dina, matta ganita class chalu aatu, yathaavattagi namma monitor baaglaag nintu kaytidda namma maaastaru ivatt en tandaara anta. Avru bandru, black board kade tirgidru, namaga ellargu aascharya enildana ivrena kalstaara anta, kise(pocket) inda onda sanna saamana tagdru. Classu Ganitadda ittu, subjectu jyamitine aadra saamaana maatra byaredittu, 6 inchina scalu…….

E kadkola maastar parishramadinda  na  munda sanskruta kalatu 9th claasnyaga sanskrita naataka bardu, mono act maadide, Nammana ondu kallinda hudgorna madidakka avrige nanna shata shata pranaamgalu….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s